Search This Website

Friday, 13 January 2023

26 January 2023 School useful Material

 


26 January 2023 School useful Material 

 SSA Gujarat
શાળા સિદ્ધિ ફોર્મ

Government of Gujarat and Government of India administration commanding system is mostly depand on GR Circular its Known in Gujarati Paripatra. so we our aim is help to government and people to provide information declared by government for citizens or offices so we post many paripatra in our website so stay connect our website and daily see paripatra yojna and job on our my website 


New GR Circular Paripatra Available Here The “e” in e-Governance stands for ‘electronic’. E-Governance is basically associated with carrying out the functions and achieving the results of governance through the utilization of ICT Information and Communications Technology. Technology makes communication speedier. Internet have reduced the time taken in normal communication. Government expenditure is appropriated towards the cost of stationary. Paper-based communication needs lots of stationary, printers, computers, etc. which calls for continuous heavy expenditure. Internet and Phones makes communication cheaper saving valuable money for the Government.


ICTs help improve efficiency in mass processing tasks and public administration operations. Internet-based applications can generate savings on data collection and transmission, provision of information and communication with customers. Significant future efficiencies are likely through greater sharing of data within and between governments. CSC in the areas of e-governance, education, health, telemedicine, entertainment as well as other private services. A highlight of the CSCs is that it will offer web-enabled e-governance services in rural areas, including application forms, certificates, and utility payments such as electricity, telephone and water bills.


All the information of the Government would be made available on the internet. The citizens can see the information whenever they want to see. But this is only possible when every piece of information of the Government is uploaded on the internet and is available for the public to peruse. Current governing process leaves many ways to conceal the information from all the people. ICT helps make the information available online eliminating all the possibilities of concealing of information. Use of ICT makes governing profess transparent so Transparency Possibal. Once the governing process is made transparent the Government is automatically made accountable. Accountability is answerability of the Government to the people. It is the answerability for the deeds of the Government. An accountable Government is a responsible Government.The fact that governments need to make use of Information and Communications Technologies (ICT) is no longer questioned. It is globally recognized that ICT promotes good governance and clean government.


Successful services are built on an understanding of user requirements. A customer focus implies that a user should not have to understand complex government structures and relationships in order to interact with government. The Internet can help achieve this goal by enabling governments to appear as a unified organization and provide seamless online service. As with all services, e-government services must be developed in light of demand and user value.


Educational Administration is a discipline within the study of education that examines the administrative theory and practice of education in general and educational institutions and ducatorsin particular. The field ideally distinguishes it self from administration and management through its adherence to guiding principles of educational philosophy. The concept of educational administration may not be totally different from what we are familiar with in the concept of administration. Education at different levels has its objectives;the most important of the objectives that cut across all the levels of education is teaching and learning. It is the function of the school to produce educated and enlightened human beings who would be able to contribute positively to the development of the society.


E-Government helps reduce corruption, increases openness and trust in government, and thus contributes to economic policy objectives. Specific impacts include reduced government spending through more effective programs, and efficiencies and improvements in business productivity through ICT-enabled administrative simplification and enhanced government information. The great majority of countries are facing the issue of public management modernization and reform. Current developments mean that the reform process must be continuous. ICTs have underpinned reforms in many areas, for example by improving transparency, facilitating information-sharing and highlighting internal inconsistencies.

India e-Governance was provided Information it national satellite-based computer network. This was followed by the launch of National Informatics Centre programme to computerize all district offices in the country for which free hardware and software was offered to the State Governments. In the ensuing years, with ongoing computerization, tele-connectivity and internet connectivity established a large number of e-Governance initiatives, both at the Union and State levels.


e-District is one of the Projects under National e Governance Plan (NeGP) with the DIT, GoI being the nodal ministry. This project aims at providing support to the basic administrative unit District Administration by undertaking backend computerization to enable electronic delivery of high volume citizen centric government services which would optimally leverage and utilize the three infrastructure pillars of State Wide Area Networks (SWAN), State Data Centers (SDC) and Common Service Centers (CSCs) to deliver services to the citizen at his doorsteps.
Building trust between governments and citizens is fundamental to good governance. ICT can help build trust by enabling citizen engagement in the policy process, promoting open and accountable government and helping to prevent corruption. Furthermore, if limits and challenges are properly overcome, e-government can help an individual’s voice to be heard in a broad debate. This is done by harnessing ICT to encourage citizens to think constructively about public issues and assessing the impact of applying technology to open up the policy process. provides efficient storing and retrieval of data, instantaneous transmission of information, processing information and data faster than the earlier manual systems, speeding up governmental processes, taking decisions expeditiously and judiciously, increasing transparency and enforcing accountability. It also helps in increasing the reach of government – both geographically and demographically.


The Right to Education Act gives little importance for implementing e-governance in our education system and the education sector has remained relatively untouched by e-governance before this Act.વિના-મૂલ્યના પાઠ્યપસ્તકો ની માંગણી માટે નું રજીસ્ટ્રેશન/અરજી
Login
School Registration


SAS લોગીન કરવા અહીં ક્લિક કરો.


PM SHRI શાળા રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ


PFMS લોગીન કરી PPA જનરેટ કરી પેમેન્ટ કરવા અહીં ક્લિક કરો.


School Report Card Download


બાળકો ના આધારકાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.


આધાકાર્ડ સાથે મોબાઈલ નંબર લીંક સ્ટેટસ જોવા અહીં ક્લિક કરો.


પરીક્ષા માર્કસ એન્ટ્રી કરવા અહીં ક્લિક કરો.
માર્ગદર્શિકા PDF ફાઈલ


સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટી (PAT) ની DATA ENTRY
NMMS ફોર્મ ઓનલાઈન અરજી કરવા અહીં ક્લિક કરો.


ઓનલાઈન હાજરી પૂરવા માટે અહી ક્લિક કરો.


સ્વ-મુલ્યાંકન શનિવાર ટેસ્ટ આપવા અહીં ક્લિક કરો.


SAT વિદ્યાર્થી રિપોર્ટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


BISAG વંદે ગુજરાત ચેનલ નં. 5


Gujarat e-class YouTube Channel Videos


CRC ગોમટા શાળા ફોટોSOP


ધોરણ ૧ થી ૮ અધ્યયન નિષ્પત્તિ ઓફિસિયલ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.


માસવાર શૈક્ષણિક આયોજન વર્ષ ૨૦૨૨ – ૨૩ (ગુજરાતી માધ્યમ) ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.શિક્ષક આવૃત્તિ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.


VIDHAYPRAVESH
ધોરણ ૧ વિદ્યાપ્રવેશ
વિદ્યાર્થી પ્રવૃત્તિપોથી
શિક્ષક આવૃત્તિ
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો


જવાહર નવોદય વિદ્યાલય ધોરણ - ૬ પરીક્ષા ૨૦૨૨ પરિણામ જાહેર
Result : Click Here
PDF : Download15મી ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્યુઆરીમાં ઉપયોગી ઓલ ઇન વન માહિતી

Shala La..la..La.. Dance : Click Here
Wala Wala Dance : Click Here
LKG Kids Dance : Click Here
Chale Jaise Hawaye sannn sampann : Click Here
Dil He Chhota sa : Click Here
Radha Teri Chunari : Click Here
Folk And Pediatric Dance : Click Here
Rang De basanti : Click Here
Vande Mataram Dance : Click Here
Mere Desh Ki Dharti : Click Here
Aye Mere Vatan ke Logo : Click Here
Har Karam Apna karenge (Song) : Click Here
Fir Bhi Dil he Hindustani : Click Here
Papa Mere Papa : Click Here
Yashomati Maiya se bole Nandlala : Click Here
Ye to Sach he ki bhagvan he : Click Here
Comedy Natak ClickHere
Vandemataram,Zanda Geet,Rashtra Geet Mp3 Click Here
Dance Video Source : Youtube
Dance Video : Click here
Swagat Geet Click Here
Desh Rangeela in new style : Click here
Chak de India : Click here
Chak de India 2 : Click here
Fhir Bhi Dil Hai Hindustani : Click here
Aisa Desh he Mera : Click here
Mere desh ki dharti : Click here
Colours of India Group Dance Revival Vande Mataram : Click here
Zoobi Doobi Dance : Click here
Itni Si Hasin : Click here
Bam Bam Bole : Click here
choti si asha dance : Click here
Jungle Rhythm : Click here
welcome song : Click here
Radha kaise na jale : Click here
Dil Hai Chotasa : Click here
Barso Re Megha : Click here
Aaja Nach le : Click here
Rangeelo Maro Dholna : Click here
Chanda Chamke : Click here
India Wale dance : Click here
Fairy Dance : Click here
Wo he Albela : Click here
Radha kaise na jale : Click here
Rajasthani Dance - Holiya Ma Ude Re Gulaal :Click here
Prem se humke jeene do : Click here
Talvar Ras Click Here
Rel Gadi Abhinay Geet Click Here

SPEECH

15 August Speech Click Here
Nara Nu List Click Here
Shayari List Click Here
Anchoring Script Click Here
Zansi Ki Rani Click Here

Ek Patriy Abhinay
Dosi Maa no Ekpatriy abhinay : Click here
Ek patra abhinai....mahabharat arjun : Click here
Muk Abhinay : Click here
Gaglo : Click here
Bhrun Hatya : Click here
Mono acting : Click here
kangsadi roll : Click here

Gujarati Natak
Gujarati Natak : Click here
Comedy Natak ClickHere
Comedy Class Room Click Here
Gujarati school Natak 2015 : Click here
Beti Bachao : Click here
Gujarati Natak : Click here
15mi AUGUST 26 JANU MATE NATAK ClickHere
Gujarati Natak : Click here
Download 25+ Natak in pdf. : Click here
Desh Bhakti geet Download karo Total - 73 geet :Click here
Bija aava Dance, Natak, Ek patriy Abhinay mate : Click Here

26 January Primary School Deshbhakti songs and Speech material.
Important material download here


1. DESHBHAKTI NARA PDF

2. DESHBHAKTI GEETO PDF

3.MAHAN VYAKTI VISHE VAKTAVYO PDF

4.UPAYOGI VAKTAVYO PDF LATEST
***SwagatGeet****

Swagat geet Download
→ Click here

****Desh Bhakti Songs****


Desh Bhakti geet Download karo Total – 73 geet
→ DOWNLOAD CLICK
****Natak****

Gujarati Natak 1. Click here

Gujarati School Natak 2015 Click here

Beti Bachao :Click here

Gujarati Natak 2.Click here

Gujarati Natak 3. Click here

Aa sivay pan ketalak useful Natako Download karva mate Click here
***Ek PatriyAbhinay****Dosi Maa no Ekpatriyabhinay :
● See video ● Download ●

Mahabharata Arjun no Ek patriyabhinay :
● See Video ● Download Video ●

Muk Abhinay :
● See Video ● Download Video ●

Gaglo :
● See Video ● Download Video ●

Bhrun Hatya :
● See Video ● Download Video ●

Mono Acting :
● See Video ● Download Video ●

Kangsadi Roll :
● See Video ● Download Video ●
****Dance Video***** olso primark school important songs like BAL GEET

1.Dance Video :
● See Video ● Download Video ●

2.Desh Rangeela in new style :
● See Video ● Download Video ●

3.Chak de India :
● See Video ● Download Video ●

4.Chak de India-2 :
● See Video ● Download Video ●

5.Fhir Bhi Dil Hai Hindustani :
● See Video ● Download Video ●

6.Aisa Desh hai mera :

● See Video ● Download Video ●

7.Mere Desh ki Dharati :
● See Video ● Download Video ●

8.Colours of India Group Dance Revival VandeMataram :
MP3 COLLECTION ALL ONE


● See Video ● Download Video ●9.ZoobiDoobi Dance :
● See Video ● Download Video ●

10.Itni Si Hasin :
See Video ● Download Video ●

11.Bam Bam Bole :
● See Video ● Download Video ●

12.Jungle Rhythm :
● See Video ● Download Video ●

13.Welcome Song :
● See Video ● Download Video ●

14.Radha kaise na jale :
● See Video ● Download Video ●

15.Dil hai Chhotasa :
● See Video ● Download Video ●

16.Baraso Re Megha :
● See Video ● Download Video ●

17.Aaja Nach le :
● See Video ● Download Video ●

18.Rangeelo maro Dholana :
● See Video ● Download Video ●

19.ChandaChamake :
● See Video ● Download Video ●

20.India Vale Dance :
● See Video ● Download Video ●

21.Fairy Dance :
● See Video ● Download Video ●


22.Woh hai Albela :
See Video ● Download Video ●

23.Rajasthani Dance – Holiya Ma Ude Re Gulaal :
● See Video ● Download Video ●

24.Prem se humkoJeene do :
See VideoDownload Video

25.Rajasthani Song –Ghoomer
● See Video ● Download Video ●
દીકરીની સલામ દેશને નામ 26 જાન્યુઆરી 2023 ના રોજ દીકરીના હસ્તે ધ્વજ વંદન કરાવવા બાબત પરિપત્ર

અગત્યની લીંક

પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.શાળાકીય સર્વગ્રાહી મુલ્યાંકન માર્ગદર્શિકા અને પત્રકો


SCE Teacher Guideline

Pragati Patrak A
Pragati Patrak B
Pragati Patrak C
Pragati Patrak D-1
Pragati Patrak D-2
Pragati Patrak D-3
Pragati Patrak D-4
Pragati Patrak E
Pragati Patrak F
• સમગ્ર શિક્ષા પોર્ટલ પર સુધારા કરવા માટે નીચે મુજબના ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી બી.આર.સી.માં સી.આર.સી. મારફત જમા કરાવવા
વિદ્યાર્થી ની બેઝિક માહિતીમાં સુધારો કરવા માટેનું અરજીપત્રક (FORM - V)


આધાર ડાયસમાં વિદ્યાર્થીના નામની એન્ટ્રી માટેનું અરજીપત્રક (FORM - A STD 2 TO 8 )


આધાર ડાયસમાં વિદ્યાર્થીના નામની એન્ટ્રી માટેનું અરજીપત્રક (FORM - A STD 9 TO 12 )


ટીચર પોર્ટલ પર શિક્ષક ઉમેરવા અરજીપત્રક ( FORM - T)


ટીચર પોર્ટલ પર શિક્ષકનું નામકમી કરવા અરજીપત્રક (FORM - T1) GOV SCHOOL ONLY


ટીચર પોર્ટલ પર શિક્ષકનું નામકમી કરવા અરજીપત્રક (FORM - T1) PVT SCHOOL ONLY


સ્થાનિક રજા સેટ કરવા માટેનું અરજીપત્રક (FORM - S)


પાસવર્ડ રિસેટ માટે અરજીપત્રક (FORM - P)


યુ-ડાયસ ફોર્મ નકલ મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક (FORM - U)


ઘટ સાહિત્ય મેળવવા બાબત માંગણી પત્રક (fORM - G)

No comments:

Post a Comment