Search This Website

Monday 8 July 2024

train monsoon safety tips


train monsoon safety tips

 Monsoon season can bring various challenges for train travel, including waterlogging, slippery platforms, and potential delays. Here are some essential safety tips for train travel during the monsoon:

મુંબઈમાં 6 કલાકમાં ખાબક્યો 12 ઈંચ વરસાદ, અનેક વિસ્તારો થયા પાણી-પાણી તો ટ્રેક પર પાણી ભરાતા ટ્રેન સેવા પણ પ્રભાવિત…

#Mumbai#rain#monsoon#weathernews#MumbaiRains#ZEE24KALAK

Before the Journey

 1. Check Updates:
  • Monitor Weather Reports: Stay updated with weather forecasts to anticipate heavy rains and potential disruptions.
  • Train Schedules: Check for real-time updates on train schedules through official railway websites or mobile apps.
 2. Plan Ahead:
  • Leave Early: Allow extra travel time to reach the station, considering possible traffic congestion due to rains.
  • Alternate Routes: Be aware of alternative routes and transportation options in case of severe delays.

At the Station

 1. Be Cautious on Platforms:
  • Avoid Running: Wet platforms can be slippery, so walk carefully to avoid falls.
  • Stay Away from Edges: Maintain a safe distance from the edge of the platform to prevent accidents.
 2. Use Footbridges:
  • Avoid Crossing Tracks: Always use footbridges or designated crossing points to move between platforms, as tracks can be dangerously slippery.

On the Train

 1. Hold On to Railings:
  • Stability: Hold on to railings and handles, especially when the train is moving, to prevent falls due to sudden jerks.
 2. Keep Windows Closed:
  • Avoid Rainwater: Close windows to keep rainwater from entering and to prevent getting wet or sick.
 3. Secure Your Belongings:
  • Waterproof Bags: Use waterproof covers or bags to protect your belongings from getting wet.

General Precautions

 1. Emergency Contacts:
  • Helpline Numbers: Keep emergency helpline numbers handy for quick access in case of any issues.
  • Share Travel Details: Inform family or friends about your travel plans and expected arrival time.
 2. Health Precautions:
  • Stay Dry: Wear waterproof clothing and carry an umbrella or raincoat to stay dry.
  • Hydration and Snacks: Keep water and snacks with you, as delays might extend travel time.
 3. Stay Informed:
  • Railway Announcements: Listen to announcements at the station and on the train for any updates or instructions from railway authorities.

Additional Tips

 • First Aid Kit: Carry a small first aid kit for any minor injuries or health issues.
 • Power Banks: Ensure your mobile phone is fully charged and carry a power bank to stay connected.

 • District Forecast & Warnings For Next 5 Days : Click Here

 • ક્યા કેટલો વરસાદ ચાલુ : અહિથી ચેક કરો

  વરસાદની આગાહી News : Click Here

 • Read In Gujarati:  View

  Live Tv9 News: Click Here  

  Abp News Live: Click Here 

  News 18 Gujarati: Click Here

Read More »

MARA AXAR MARI OLAKH BEST LEKHAN BOOK DOWNLOAD KARO

 MARA AXAR MARI OLAKH BEST LEKHAN BOOK DOWNLOAD KARO


MEGA provides user-controlled encrypted cloud storage and chat through standard web browsers, together with dedicated apps for mobile devices. Unlike other cloud storage providers, your data is encrypted and decrypted by your client devices only and never by us.

Upload your files from your smartphone or tablet then search, store, download, stream, view, share, rename or delete your files any time, from any device, anywhere. Share folders with your contacts and see their updates in real time. The encryption process means we cannot access or reset your password so you MUST remember it (unless you have your Recovery Key backed up) or you will lose access to your stored files.End-to-end user-encrypted MEGA video chat allows for total privacy, and has been available through the browser since 2016. It has been extended to our mobile app, with chat history accessible across multiple devices. Users can also easily add files to a chat from their MEGA cloud drive.

MEGA offers a generous 50 GB free storage for all registered users with bonus achievements, and offers paid plans with much higher limits:

PRO LITE subscription: 4.99 € per month or 49.99 € per year gives you 200 GB of storage space and 1 TB of transfer quota per month.
PRO I subscription: 9.99 € per month or 99.99 € per year gives you 1 TB of storage space and 2 TB of transfer quota per month.


PRO II subscription: 19.99 € per month or 199.99 € per year gives you 4 TB of storage space and 8 TB of transfer quota per month.
PRO III subscription: 29.99 € per month or 299.99 € per year gives you 8 TB of storage space and 16 TB of transfer quota per month.

Subscriptions are renewed automatically for successive subscription periods of the same duration and at the same price as the initial period chosen. To manage your subscriptions, simply click on the Play Store icon on your handset, sign in with your Google ID (if you haven't already done so) and then click on the MEGA app. You'll be able to manage your subscription there.When the data recovery software 'Do It Yourself' has been found online in this drive, then a large amount of data has been recuperated. In a similar hard drive, the automated showroom's old business complexes were found in which every month's cell, sales record, price list and customer information including name, address and contact number were included.


જુવો વીડિયો અહી ક્લિક કરો

LEKHAN SUDHARANA PROGRAM

મારા અક્ષર મારી ઓળખ પ્રોજેક્ટ PDF માટે અહિ ક્લિક કરવું

MARA AXAR MARI OLAKH BEST LEKHAN BOOK DOWNLOAD KARO- MEHSANA VADNAGAR BRC.
CLICK HERE TO DOWNLOAD.


TET- TATના ઉમેદવારોના આંદોલનની અસર, મુખ્યમંત્રીએ તાત્કાલિક બેઠક બોલાવી 
રાજ્ય સરકાર શિક્ષકોની ભરતી કરશે. તેમાં 7500 શિક્ષકોની ભરતી કરાશે. 
3 મહિનામાં ભરતી કરાશે. ટેટ 1 - 2 પાસ ઉમેદવારો માટે નિયમ બનાવી ભરતી કરાશે.


જિલ્લામાં વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર 2.0 બાબત


સેટ અપ અન્વયે ડેટા એન્ટ્રીની કામગીરી ઝડપથી પૂર્ણ કરવા બાબત. નિયામકશ્રી લેટર અહીથી વાંચો


મુંબઈમાં 6 કલાકમાં ખાબક્યો 12 ઈંચ વરસાદ, અનેક વિસ્તારો થયા પાણી-પાણી તો ટ્રેક પર પાણી ભરાતા ટ્રેન સેવા પણ પ્રભાવિત…

#Mumbai#rain#monsoon#weathernews#MumbaiRains#ZEE24KALAK

Read More »

Friday 21 June 2024

Shala Praveshotsav new File download

 

 Shala Praveshotsav new File download

A mutual fund is a type of investment vehicle that pools money from many investors to buy a diversified portfolio of stocks, bonds, or other securities. By pooling their resources, individual investors can gain access to a professionally managed portfolio with a level of diversification that may not be attainable with smaller investment amounts. Mutual funds allow investors to buy shares in the fund, which represents a portion of the underlying portfolio.


There are various types of mutual funds, such as stock funds, bond funds, and money market funds, each with different risk and return profiles. Some mutual funds focus on specific sectors or industries, while others follow a more diversified approach. Professional fund managers are responsible for making investment decisions on behalf of the fund, and they typically charge a management fee for their services.


Mutual funds offer several advantages to investors, including:


1. Diversification: Investing in a mutual fund allows investors to hold a diversified portfolio of assets with a relatively small investment, which can help reduce risk.


2. Professional management: Mutual fund managers have expertise in investing and can make informed decisions on behalf of the fund's investors.


3. Liquidity: Shares in a mutual fund can typically be bought or sold easily, making them a liquid investment.


4. Transparency: Mutual funds are required to disclose their holdings and performance regularly, which allows investors to have a clear understanding of the fund's performance and risk profile.


5. Convenience: Investing in a mutual fund is a straightforward process, and many funds offer various share classes to accommodate different investment goals and risk tolerance levels.

Important link


GET PDF CLICK HERE

ગુણોત્સવ 2023 24 ડાઉનલોડ કરવા અહિં ક્લિક કરો


શાળા બ્રીફ મીટીંગ ના મુદ્દા ડાઉનલોડ કરવાની ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક
નવા બેજ પીડીએફ મેળવવાની ક્લિક કરો


Click here to download File


સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તમામ યોજનાઓ પ્રાથમિક માધ્યમિક શાળા કક્ષાએ લેવાય છે તેની સંપૂર્ણ માહિતી ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરોશાળા પ્રવેશોત્સવ અંગેના સૂત્રો ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો


શાળા પ્રવેશોત્સવ કાર્યસૂચિ ઉપર મુજબ છે.

વૃક્ષારોપણ માટે કયા ઝાડ પસંદ કરવા તેની માહિતી Click here to download સ્ટીકર બેઝ


એન્કરિંગ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરોવિવિધ પ્રકારના સન્માન પત્રો શાળા પ્રવેશોત્સવના દિવસે આપવા માટે એચડી ડાઉનલોડ કરવા પીડીએફ અહીં ક્લિક કરો


*શાળા પ્રવેશોત્સવ અને કન્યા કેળવણી મહોત્સવ 2024*


કાર્યસૂચી.....પ્રવેશોત્સવ સ્પેશિયલ

👉Praveshotsav Paripatra 2023

👉Praveshotsav Excel File 1- 2024

👉Praveshotsav Excel File 2- 2024

👉Praveshotsav Excel File 3- 2024

શાળા પ્રવેશોત્સવ – ૨૦૨૪:  PDF Click Here

Paveshotsav Word એંકરિંગ File 3- 2024: Click here 

ટૂંકી વિગત

પરિપત્ર : કન્યા કેળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્સવ ૨૦૨૪
પરિપત્રની તારીખ : 25/04/2024
પ્રવેશોત્સવની તારેખ : ૨૭, ૨૮ અને ૨૯ જૂન-૨૦૨૪(ગુરૂવાર થી શનિવાર)
પરિપત્ર કરનાર : 
નિયામક પ્રાથમિક શિક્ષણ ગુ.રા., ગાંધીનગર અને નિયામક શાળાઓ ગુ.રા., ગાંધીનગર 

શાળા પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ દરમ્યાન શાળા કક્ષાએ કરવાની થતી કાર્યવાહી:-

(૧) એક વિદ્યાર્થીની અને એક વિદ્યાર્થી દ્વારા પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમનું સંચાલન થાય તેવું આયોજન કરવું.

૧.પદાધિકારીશ્રી/ અધિકારીશ્રીઓનું આગમન - ---
૨. દીપ પ્રાગટય - ૩ મિનિટ
૩. પ્રાર્થના - ૭ મિનિટ
૪. મહાનુભાવોનું સ્વાગત - ૫ મિનિટ
૫. પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ - ૧૫ મિનિટ
૬. બાળક દ્વારા વક્તવ્ય - ૫ મિનિટ
૭. સન્માન - ૭ મિનીટ
૮. પ્રેરક ઉદબોધન - ૧૫ મિનિટ
૯. આભાર વિધિ - ૩ મિનિટ
૧૦. શાળા પરિસર મુલાકાત તથા SMC/SMDC/શાળા સંચાલક મંડળ સાથે બેઠક - ૨૫ મિનિટ
૧૧. વૃક્ષારોપણ - ૫ મિનિટ

(૨) સ્વાસ્થ્ય પર્યાવરણ, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, સામાજિક ઉત્થાનના કાર્યક્રમો વગેરે વિષય પર બાળકોને વક્તવ્ય તૈયાર કરાવવાની જવાબદારી શિક્ષકોની રહેશે. પ્રવેશોત્સવ વખતે વિદ્યાર્થીઓનું વક્તવ્ય રાખવું.

(૩) પદાધિકારીઓશ્રી/અધિકારીશ્રીઓને ફૂલ, ગુલાબ, પાંદડી, તિલકથી સ્વાગત કરવાની જરૂર નથી. તેમનું સ્વાગત કોઈ બાળક થકી પુસ્તક આપીને કરાવવું.

(૪) પ્રવેશ પામતા બાળકોના ડ્રેસ ઉપર તેમના નામનું બેઈઝ લગાવી શકાય તેમજ પ્રવેશ પામતા વિદ્યાર્થીઓને જે પાઠ્ય પુસ્તક આપવામાં આવે તેના ઉપર નામ લખવાનું રહેશે કે સ્ટીકર પણ લગાવી શકાશે.

(૫) પ્રાથમિક શાળાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરનાર વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ ધરાવતી કન્યાઓને પાકતી મુદતના બોન્ડની રકમના ચેકનું વિતરણ કરવાની જવાબદારી જે તે શાળાના મુખ્ય શિક્ષકની રહેશે. 

(૬) રાજયની સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૪-૨૫ સુધીમાં ધો.૧માં પ્રવેશ મેળવેલ હોય અને હાલ ક્રમશ: ધોરણ ૪,૩,૨ અને ૧માં અભ્યાસ કરતી હોય તેવી કન્યાઓને વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ આપવા માટેની યોજના પુનઃ શરૂ કરી વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ પુરતી ચાલુ રાખવા મંજૂરી મળેલ છે. આવી લાભાર્થી કન્યાઓને પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ દરમિયાન વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ એનાયત કરવામાં આવે તે જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીએ સુનિશ્ચિત કરવું.

(૭) આંગણવાડીના બાળકોને સુખડી સાથે કેળા, ચીકુ, સફરજન, દ્રાક્ષ જેવા ફળો લોકભાગીદારીથી કે અન્ય રીતે આપી શકાય તે અંગે કાર્યવાહી કરવી.

(૮) છેલ્લા વર્ષમાં શૈક્ષણિક તથા સહ-શૈક્ષણિક પ્રવૃતિઓમાં ઉચ્ચ સિદ્ધિઓ જેવી કે CET, NMMS પરીક્ષામાં ઉર્તિણ થનાર, જ્ઞાન શકિત, રક્ષા શક્તિ શાળાઓમાં પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવું. આ સાથે મુખ્યમંત્રીશ્રી જ્ઞાનસેતુ મેરીટ સ્કોલરશીપ, મુખ્યમંત્રીશ્રી જ્ઞાનસાધના મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજનાનો લાભ મેળવેલ હોય અને જે બાળકોની અગાઉના વર્ષમાં ૧૦૦% હાજરી હોય તેવા બાળકો અને તેમના વાલીઓને સન્માનિત કરવા.

(૯) દાન / લોકફાળો આપનાર દાતાઓ, સહકારી સંસ્થા કે સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓનું સન્માન કરવું.

(૧૦) વાલીઓમાં શિક્ષણ અને કન્યા કેળવણી પ્રત્યે જાગૃતતા કેળવાય તે માટે પ્રોત્સાહનરૂપી વક્તવ્ય મહાનુભાવ દ્વારા અપાય તે પ્રકારનું આયોજન કરવું.Click here to download files


 શાળા પ્રવેશોત્સવના દિવસે આપવા માટે યોગ્ય વિવિધ સન્માન પત્રકના પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો નવી સૂચનાઓ શાળા પ્રવેશોત્સવ


મહત્વપૂર્ણ લિંક

મહત્વપૂર્ણ લિંક

શાળા પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ 2024 તારીખમાં થયો ફેરફાર લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક PDF

આયોજન ફાઈલ શાળા પ્રવેશોત્સવ 2024 ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

પ્રવેશોત્સવ ફાઈલ 2024 Excel 


શાળા પ્રવેશોત્સવ 2024 પરિપત્ર પીડીએફ

પ્રવેશોત્સવ ફાઈલ 2024 Pdf

પ્રવેશોત્સવ ફાઈલ 2024 Excel


પ્રવેશોત્સવ આમંત્રણ પત્રિકા : અહીં ક્લિક કરો

શિક્ષણ વિભાગની યોજનાઓ વિશે માહિતી આપતી PDF નીચેથી ડાઉનલોડ કરી શકશો.


શિક્ષણ વિભાગની યોજના ફાઈલ પીડીએફ અહીથી વાંચો


શિક્ષણ વિભાગ યોજના ટુંકી માહિતી અહીથી વાંચો However, mutual funds also come with some drawbacks, such as management fees, potential for underperformance, and the risk of holding a large position in a single company or industry. Despite these drawbacks, mutual funds remain a popular investment choice for many individual investors due to their diversification benefits and professional management.

Read More »

Wednesday 19 June 2024

Praveshotsav 2024 Paripatra

 


Praveshotsav 2024 Paripatra : Shala Praveshotsav Ane Kanya Kelavni Mahotsav 2024 Babat letter.


 Data Privacy Laws for Businesses: Everything You Need to Know (USA Compliance Guide)Absolutely, data privacy is a critical concern for businesses in the USA. There isn't a single, overarching federal law, but a patchwork of regulations depending on the industry and the state. Here's a breakdown to get you started:

Key Concepts of Data Privacy Laws:Consumer Rights: - Individuals have rights regarding their data, including access, correction, deletion, and restriction of processing. US Privacy Laws: The Complete Guide
Transparency: Businesses must be clear about what data they collect, why they collect it, and with whom it's shared. Checklist for US Data Privacy Law Compliance [With Infographic]
Consent: - Often, businesses need user consent before collecting and processing data, especially for sensitive information. Data Privacy Laws: What You Need to Know in 2024

Important Laws to Consider:California Consumer Privacy Act (CCPA): - Grants significant rights to California residents regarding their data. Data Privacy Compliance: Your Ultimate Guide to Data Protection
National Highway Data Protection Act (NHPA): - A recently enacted federal law with a focus on opt-out mechanisms for consumer data collection. Data Privacy Laws: What You Need to Know in 2024

Remember: These are just two examples, and data privacy laws can get complex. For a comprehensive USA compliance guide, consider consulting with a data privacy professional.
ટૂંકી વિગત
પરિપત્ર : કન્યા કેળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્સવ ૨૦૨૪
પરિપત્રની તારીખ : 25/04/2024
પ્રવેશોત્સવની તારેખ : ૨૭, ૨૮ અને ૨૯ જૂન-૨૦૨૪(ગુરૂવાર થી શનિવાર)
પરિપત્ર કરનાર :
નિયામક પ્રાથમિક શિક્ષણ ગુ.રા., ગાંધીનગર અને નિયામક શાળાઓ ગુ.રા., ગાંધીનગર

શાળા પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ દરમ્યાન શાળા કક્ષાએ કરવાની થતી કાર્યવાહી:-

(૧) એક વિદ્યાર્થીની અને એક વિદ્યાર્થી દ્વારા પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમનું સંચાલન થાય તેવું આયોજન કરવું.

૧. પદાધિકારીશ્રી/ અધિકારીશ્રીઓનું આગમન - ---
૨. દીપ પ્રાગટય - ૩ મિનિટ
૩. પ્રાર્થના - ૭ મિનિટ
૪. મહાનુભાવોનું સ્વાગત - ૫ મિનિટ
૫. પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ - ૧૫ મિનિટ
૬. બાળક દ્વારા વક્તવ્ય - ૫ મિનિટ
૭. સન્માન - ૭ મિનીટ
૮. પ્રેરક ઉદબોધન - ૧૫ મિનિટ
૯. આભાર વિધિ - ૩ મિનિટ
૧૦. શાળા પરિસર મુલાકાત તથા SMC/SMDC/શાળા સંચાલક મંડળ સાથે બેઠક - ૨૫ મિનિટ
૧૧. વૃક્ષારોપણ - ૫ મિનિટ


મહત્વપૂર્ણ લિંક

મહત્વપૂર્ણ લિંક

શાળા પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ 2024 તારીખમાં થયો ફેરફાર લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક PDF

આયોજન ફાઈલ શાળા પ્રવેશોત્સવ 2024 ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

પ્રવેશોત્સવ ફાઈલ 2024 Excel 


શાળા પ્રવેશોત્સવ 2024 પરિપત્ર પીડીએફ

પ્રવેશોત્સવ ફાઈલ 2024 Pdf

પ્રવેશોત્સવ ફાઈલ 2024 Excel


પ્રવેશોત્સવ આમંત્રણ પત્રિકા : અહીં ક્લિક કરો


The US data privacy landscape is evolving rapidly, and businesses must navigate a complex web of regulations. This guide equips you with the essentials:

Understanding the Framework

The US lacks a single federal data privacy law. Instead, compliance hinges on a combination of:

 • Federal Laws: These address specific sectors, like healthcare (HIPAA) and finance (GLBA).
 • State Laws: California (CCPA) and Virginia (VCDPA) have comprehensive laws, with more states like Colorado and Utah following suit.

Core Principles of Data Privacy Laws

 • Consumer Rights: - Consumers have the right to access, correct, delete, and restrict the processing of their data.
 • Transparency: - Businesses must be upfront about the data they collect, its purpose, and who it's shared with.
 • Consent: - Consent is often required, particularly for sensitive data collection and processing.

Key Considerations for Businesses

 • Identify Applicable Laws: - Determine which laws apply to your business based on location and data collection practices.
 • Develop a Compliance Strategy: - Implement processes to ensure data collection, use, and storage comply with relevant regulations.
 • Provide Clear Privacy Notices: - Inform users about data practices and how they can exercise their rights.
 • Implement Data Subject Access Requests (DSAR) Processes: - Establish procedures for users to access and potentially rectify their data.
 • Maintain Robust Data Security: - Safeguard personal data with appropriate security measures.
Read More »