Search This Website

Sunday 27 November 2022

12 લાખ વાર્ષિક પગાર પણ ઇન્કામ ટેક્ષ લાગશે નહી આ રહ્યો ઉપાય | to Recover your Deleted picture From Device victimisation Diskdigger app

 12 લાખ વાર્ષિક પગાર પણ ઇન્કામ ટેક્ષ લાગશે નહી આ રહ્યો ઉપાય

How to Recover your Deleted picture From Device victimisation Diskdigger app

DiskDigger will undelete and recover lost photos and pictures from your memory card or internal memory. No rooting necessary!* whether or not you mistakenly deleted a photograph, or even reformatted your memory card, DiskDigger’s powerful data recovery features can find your lost pictures and let you restore them.


You can transfer your recovered files on to Google Drive, Dropbox, or send them via email. The app additionally permits you to avoid wasting the files to a distinct native folder on your device.

* If your device isn't stock-still, the app will perform a “limited” scan for your deleted photos by searching your cache and thumbnails.
* If your device is stock-still, the app will search all of your device’s memory for any trace of photos, as well as videos!

Monitor the activities of tellers outside polling places

EVM MOCKPOL SEALING PROCESS.

ઈન્કમટેકસ 2022-23 બાબતે અગત્ય ની પોસ્ટ.. એકવાર બધા મિત્રો એ વાંચવા જેવી માહિતી 


મહત્વપૂર્ણ લિંક 
ઈન્કમટેકસ 2022-23 બાબતે અગત્ય ની પોસ્ટ.. એકવાર બધા મિત્રો એ વાંચવા જેવી માહિતી 

ઈન્કમટેકસ 2022-23 બાબતે અગત્ય ની પોસ્ટ.. એકવાર બધા મિત્રો એ વાંચવા જેવી માહિતી
ઈન્કમટેકસ 2022-23 બાબતે અગત્ય ની પોસ્ટ.. એકવાર બધા મિત્રો એ વાંચવા જેવી માહિતી 

વિશેષ નોંધ :

1. વિકલ્પA (નવો વિકલ્પ) સ્વીકારનાર કર્મચારીના સંદર્ભે આવકવેરા ગણતરી કરતી વખતે કોઇપણ મુકિત / રોકાણ બાદ મળવાપાત્ર નથીતથા પગાર બીલેથી થતી જૂથ વીમા કપાત,સીપીએફ/જીપીએફ કપાત કે અન્ય કોઈપણ પ્રકારની કપાત બાદ મળવાપાત્ર નથી.

2. વિકલ્પB (જુનો વિકલ્પ) સ્વીકારનાર કર્મચારીના સંદર્ભે આવકવેરાની ગણતરી કરતી વખતે નિયમોનુસાર બચત/ રોકાણ પર

મુક્તિ મળવાપાત્ર છે તથા કપાત બાદ કરીને આવક ધ્યાને લઇ આવકવેરાની ગણતરી કરવાની રહેશે. ૩. તમામ કર્મચારી પાસેથી વિકલ્પ ફોર્મ તથા ડેકલેરેશન ફોર્મ તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૩ સુધીમાં મેળવી લેવાનું રહેશે.

4. આગામી માસ ડીસેમ્બર ૨૦૨૨ પેઈડ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩, જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ પેઈડ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ તથા ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ પેઈડ માર્ચ ૨૦૨૩ ના પગાર બીલેથી નિયમોનુસાર ઇન્કમ ટેક્સની કપાત કરવાની રહેશે.

5. અનુભવે એ બાબત ધ્યાન પર આવેલ છે કે કેટલાક કર્મચારી “રોકાણ કરશે" તેવી બાહેધરી રજુ કરે છે જે શાળા આચાર્ય કે તાલુકા શાળા આચાર્ય સ્વીકારે છે પરંતુ હકીકતમાં તેઓ દ્વારા આવું રોકાણ કરવામાં આવતું નથી જે ઘણી ગંભીર બાબત છે આવા સંજોગોમાં આવકવેરા વિભાગની કારણદર્શક નોટીસનો સામનો કરવો પડે છે ઉપરોક્ત સંજોગો ઉપસ્થિત ન થાય તે માટે કોઈ પણ કર્મચારીના બાહેધરી પત્રકો શાળા આચાર્યશ્રીએ/ તાલુકા શાળા આચાર્યશ્રીએ સ્વીકારવાના રહેતા નથી

6. તમામ કર્મચારીશ્રીએ SELF ASSESMENT સાથે રોકાણના આધારો રજુ કરવાના રહેશે.

7. તે મુજબ આગામી ૩ માસના પગાર બીલેથી કર્મચારી દ્વારા અપાયેલ વિકલ્પ A કે વિકલ્પ B મુજબ નિયમોનુસાર આવકવેરા કપાત કરવાની રહેશે. 8. કર્મચારી દ્વારા બચત / રોકાણ ફેરફારને કારણે વધારાનો આવકવેરા કપાત કરવાનો થતો હોય તો ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ ના પગાર

બીલેથી કરી લેવાનો રહેશે.

9. પતિ/પત્ની બંને સરકારી / ખાનગી કર્મચારી હોય અને મળવાપાત્ર રાહત જેમકે જીવન વીમા, શિક્ષણ ફી, હોમ લોન, પીએલઆઈ, ચૂકવેલ મકાનભાડું (રજી. ભાડા કરાર રજુ કરવો), બોન્ડના રોકણ વગેરે જેવા રોકાણો બંને કર્મચારીને ૧૦૦% બાદ મળવાપાત્ર નથી જેથી આવકવેરા ગણતરીમાં ૫૦-૫૦ % રોકાણ દર્શાવેલ છે તે બાબતનું બાહેધરી પત્રક કર્મચારી પાસેથી મેળવી લેવાનું રહેશે. આ પ્રકારે ૫૦-૫૦ % રોકાણ દર્શાવેલ ન હોય તો બંને કર્મચારીઓ પૈકી એક કર્મચારીએ આ રોકાણ આવક વેરા ગણતરીમાં દર્શાવેલ નથી તે બાબતનું પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું રહેશે.

10. આવકવેરા ગણતરી પત્રકમાં રોકાણ અંગેના જે આધારો રજૂ કરેલ છે તેનું પ્લાન ક્ષેત્ર નથી કે આ આધારો અન્ય કચેરીમાં રજુ કરેલ નથી તે અંગનું બાહેધરી પત્રક તમામ કર્મચારી પાસેથી મેળવી એકંદર પત્રક તાલુકા શાળા આચાર્યશ્રી રજુ કરવાનું રહેશે.

11. કલમ ૮૭–A મુજબ જો કરપાત્ર આવક રૂ ૫,૦૦,૦૦૦/- સુધીની હોય તો, કુલ આવકવેરાની રકમના ૧૦૦% અથવા રૂ. ૧૨૫૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે બંને વિકલ્પમાં રીબેટ મળવાપાત્ર થશે.ઈન્કમટેકસ 2022-23 બાબતે અગત્ય ની પોસ્ટ.. એકવાર બધા મિત્રો એ વાંચવા જેવી માહિતી

2023 - 2024 ટેક્સ સ્લેબ ની માહિતી ઓફિશિયલ નીચે મુજબ છે HD ઈમેજ ફાઈલ ની કોપી નીચે પીડીએફમાં ડાઉનલોડ કરી લોHD ■ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો


◆ CA માર્ગદર્શન નવા સ્લેબ બાબતે ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો


12 લાખ વાર્ષિક પગાર પણ ઇન્કામ ટેક્ષ લાગશે નહી આ રહ્યો ઉપાય


12 લાખ વાર્ષિક પગાર પણ ઇન્કામ ટેક્ષ લાગશે નહી આ રહ્યો ઉપાય
12 લાખ વાર્ષિક પગાર પણ ઇન્કામ ટેક્ષ લાગશે નહી


શું તમે પણ ઇન્કમ ટેક્ષ કેવી રીતે ઓછો કરવો તેની ચિંતા માં છો તો આ રહ્યો ઉપાય, 12 લાખ વાર્ષિક પગાર પણ ઇન્કામ ટેક્ષ લાગશે નહી આ રહ્યો ઉપાય : તમારે10 લાખ નહીં પણ 12 લાખના પગાર પર ₹1 પણ ટેક્સ ચૂકવવો પડશે નહીં, અહીં ગણતરી સમજો.

digital marketing and more.ડિસેમ્બર શરૂ થઈ ગયો છે, નવું નાણાકીય વર્ષ 2022-23 (નાણાકીય વર્ષ 2022-23) 1 એપ્રિલથી શરૂ થશે. 1 ફેબ્રુઆરીએ નાણામંત્રી વતી નવા નાણાકીય વર્ષનું બજેટ સંસદમાં રજૂ કરવામાં આવશે. પરંતુ આ બધાની વચ્ચે, તમારા માટે સૌથી વધુ કામ કરનારી બાબત એ છે કે જો તમે નોકરી કરતા હોવ, તો તમારી કંપનીએ તમારી પાસેથી વાસ્તવિક રોકાણના પુરાવા માંગવાનું શરૂ કર્યું હશે, જેના આધારે તમારો ટેક્સ કાપવામાં આવશે. જો તમે હજી સુધી પૂછ્યું નથી, તો તમે થોડા દિવસોમાં પૂછશો. પરંતુ ટેક્સ સેવિંગ માટે તમારે અગાઉથી સારી તૈયારી કરવાની જરૂર છે.

 

તમારે તમારી કંપનીને 1 એપ્રિલથી અત્યાર સુધીમાં કરેલા રોકાણ વિશે જણાવવું પડશે. તેના આધારે તમારું ફોર્મ-16 તૈયાર કરવામાં આવશે. કર બચતના આયોજનમાં અમને મદદ કરીએ. દેશના એક જવાબદાર નાગરિક તરીકે ટેક્સ ચૂકવવો એ તમારી ફરજ છે. પરંતુ તમે બને તેટલો ટેક્સ બચાવો તે તમારા માટે સારું છે.
યોગ્ય રીતે આયોજન કરવું મહત્વપૂર્ણ છે


ટેક્સ બચાવવા માટે યોગ્ય આયોજન કરવું જરૂરી છે. આ માટે, તમે નિષ્ણાતની સલાહ પણ લઈ શકો છો. જો તમે જે કંપનીમાં કામ કર્યું છે ત્યાં તમારા પગારમાંથી પૈસા કપાઈ ગયા છે, તો આ ગણતરીના આધારે તમે જૂન-જુલાઈમાં ITR ફાઈલ કરીને કપાયેલા પૈસા પાછા મેળવી શકો છો. ચાલો એક સરળ રીતે સંપૂર્ણ ગણતરી જોઈએ…

જો તમારો પગાર 12 લાખ છે તો તમે 30 ટકા ટેક્સ હેઠળ આવો છો. વાસ્તવમાં 10 લાખ રૂપિયાથી વધુની વાર્ષિક આવક પર 30 ટકાની જવાબદારી છે.
12 લાખ વાર્ષિક પગાર પણ ઇન્કામ ટેક્ષ લાગશે નહી આ મુજબ જુઓ ગણિતદરેક કંપની તેના કર્મચારીઓને બે ભાગમાં પગાર આપે છે. કંપનીમાં તેને પાર્ટ-એ અને પાર્ટ-બી કહેવામાં આવે છે. ક્યાંક તેને ભાગ-1 અને ભાગ-2 કહેવામાં આવે છે. પાર્ટ-એ અથવા પાર્ટ-1ના પગાર પર ટેક્સ ભરવો પડશે. સામાન્ય રીતે 12 લાખના પગાર પર પાર્ટ-બી અથવા પાર્ટ-2માં બે લાખ રૂપિયા રાખવામાં આવે છે. આ રીતે તમારી કરપાત્ર આવક ઘટીને 10 લાખ રૂપિયા થઈ ગઈ છે.
આ પછી, નાણા મંત્રાલય દ્વારા સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન તરીકે આપવામાં આવેલ રૂ. 50,000 બાદ કરો. આને બાદ કર્યા પછી, તમારી કરપાત્ર આવક ઘટીને 9.50 લાખ રૂપિયા થઈ જાય છે.
આવકવેરાની કલમ 80C હેઠળ, તમે 1.5 લાખ રૂપિયા સુધીની બચતનો દાવો કરી શકો છો. આમાં, તમે ટ્યુશન ફી, LIC (LIC), PPF (PPF), મ્યુચ્યુઅલ ફંડ (ELSS), EPF (EPF) અથવા હોમ લોન પ્રિન્સિપલ વગેરેનો દાવો કરી શકો છો. હવે તમારી કરપાત્ર આવક ઘટીને રૂ.8 લાખ થઈ ગઈ છે.
આવકવેરાની કલમ 24B હેઠળ, તમને હોમ લોનના વ્યાજ પર બે લાખ રૂપિયાની કપાત મળે છે. આ રીતે તમારી કરપાત્ર આવક અહીં ઘટીને રૂ.6 લાખ થઈ ગઈ છે.
આ પછી તમારે કરપાત્ર આવક શૂન્ય (0) કરવા માટે 80CCD (1B) હેઠળ નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS)માં 50 હજાર રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. અહીં ટેક્સેબલ સેલેરી ઘટીને 5.5 લાખ રૂપિયા વાર્ષિક થઈ ગઈ છે.
આવકવેરાની કલમ 80D હેઠળ, તમે બાળકો, પત્ની અને માતાપિતા માટે સ્વાસ્થ્ય વીમા માટે પ્રીમિયમનો દાવો કરી શકો છો. બાળક અને પત્ની માટે 25,000 રૂપિયા સુધીના પ્રીમિયમનો દાવો કરી શકાય છે. જો તમારા માતા-પિતા વરિષ્ઠ નાગરિક છે, તો તમે પ્રીમિયમ તરીકે રૂ. 50,000નો દાવો કરી શકો છો. આ બંનેને બાદ કર્યા પછી, તમારી કરપાત્ર આવક ઘટીને 4.75 લાખ રૂપિયા થઈ જાય છે.
તમને જણાવી દઈએ કે 2.5 લાખથી 4.75 લાખ રૂપિયાની આવક પર 5 ટકાના દરે 11250 રૂપિયા ટેક્સ લાગે છે. પરંતુ નાણા મંત્રાલય તરફથી 12,500 રૂપિયા સુધીની ટેક્સ છૂટ છે. આ રીતે તમારી ટેક્સ જવાબદારી શૂન્ય બની જાય છે.

ઉપર આપેલ તમામ માહિતી વાંચ્યા બાદ તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે તેક્ષ બચાવવા માટે તમે શું કરી શકો અને કેવું આયોજન કરી શકો. આવી જ જરૂરી માહિતી માટે અમારી વેબસાઈટ ની મુલાકાત લેતા રહો આભાર !12 લાખ વાર્ષિક પગાર પણ ઇન્કામ ટેક્ષ લાગશે નહી♦️👆🏻ઇન્કમટેક્સ માટે અગત્યની ની માહિતી મુજબ ઉ.દા.તરીકે આપેલ પત્રક માં મુખ્ય ક્રમ નંબર 4 માં પેટા નંબર 1માં જે શિક્ષકશ્રીઓ CPF કપાત કરાવે છે તેમને તે રકમ મુખ્ય ક્રમ 6 માં ગણવી જેથી 50 હજાર નો વધારાનો બેનિફિટ મળે અને CPF સિવાય ક્રમ નંબર 4 માં એક લાખ પચાસ હજાર નું રોકાણ લઈ શકાશે જેથી ઘણા બધા શિક્ષકશ્રીઓ ને ઇન્કમટેક્સ માં રાહત રહેશે જેની નોંધ લેવી.
BHAG 1


https://youtu.be/n_yxzA-dSjUBHAG 2


https://youtu.be/396DZ_QjZ9U


CHECK STATUS – If you are a new voter applicant then this app helps you to apply voter enroll your voter card and check your current voter application status to know the current position when you get your voter id.

❐ Voter Services :
✔ Search your Name in Electoral Roll
✔ Voter ID Card Status
✔ Apply Online for New Voter Id Card
✔ Correction in Voter ID Card
✔ Track Application Status
✔ Know Your Booth, AC and PC
✔ Voter List Area wise

અહીંથી ડાઉનલોડ કરો આ ઉપયોગી એપ

ચૂંટણીના કર્મચારીઓ માટે ઉપયોગી પીડીએફ અહીંથી ડાઉનલોડ કરો

ચૂંટણીના તમામ ફોર્મ ભરેલા નમુના પીડીએફ અહીંથી ડાઉનલોડ કરો

🙏🏻 આ માહિતી સાચવીને રાખશો અને તમામ કર્મચારી મિત્રો કે જે ચૂંટણીની કામગીરીમાં જોડાયેલા છે તે તમામ મિત્રો સુધી જરૂરથી પહોંચાડશો ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે 🙏🏻


👍🏻💥 જે કર્મચારી મિત્રો બીજા તબક્કામાં ચૂંટણીની કામગીરી માટે જોડાયેલા છે તેમના માટે ઉપયોગી  *5 ડિસેમ્બર મતદાન તારીખ*


*વિધાનસભા 2022 ચૂંટણી લપસી કામગીરી એક કર્મચારીઓ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી વીડિયો માત્ર દસ મિનિટ ધ્યાનથી જોઈ લો આ વિડીયો કંઈ કામગીરી કરવી તેની સંપૂર્ણ માહિતી*


https://youtu.be/hF6D1oACdsE■ *મતદાન અધિકારીને થતી સમસ્યાઓ અને તેના પ્રશ્નોનું સમાધાન જોઈ લો આ વિડીયો⬇️⬇️*


https://youtu.be/_514aRwGaIAમતદાન પૂર્ણ થયા પછી કર્મચારી મિત્રોએ કઈ કામગીરી કરવી તેની સંપૂર્ણ માહિતી આ વીડિયોમાં છે જોઈ લેશો⬇️


https://youtu.be/WvqHWnJOuto


મતદાન કેવી રીતે કરવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી અને મતદાન પૂર્ણ થયા બાદ કર્મચારી મિત્રોએ શું કરવું તેની પણ માહિતી અહીં આપેલ છે

https://youtu.be/D1o9pua61OQ


*⬇️મોકપોલ કેવી રીતે કરવુ જુઓ  વીડિયો*


*💥નવું સિલીંગ કઈ રીતે કરવુ AB ગ્રીન પેપરસિલથી જુઓ વીડિયો*


*⬇️મતદાનનાં અંતે કરવાનું થતું સિલીંગ વીડિયો* તેમજ બે કલાકની ટકાવારી કાઢવા માટે ઉપયોગી માહિતી તેમજ ચૂંટણીલક્ષી ઉપયોગી માહિતી

👉 https://bit.ly/3XQ1r6q


*ચૂંટણી સાથે સંકળાયેલા તમામ કર્મચારી મિત્રો સુધી પહોંચાડશો*


ચૂંટણી મટેરિયલ માટેનું સ્પેશિયલ ગ્રુપ કોઈપણ મટીરીયલ ની જરૂર હોય તો ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન કરી શકો છો

https://chat.whatsapp.com/BRBXgkZgfRqAdsWQ2yB1kY


📚 *તમામ ચૂંટણી કામગીરી કરતા કર્મચારી મિત્રો સુધી પહોંચાડશો માત્ર દસ જ મિનિટ આ વીડિયો જોઈ લો કાલે કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ નહીં પડે*

https://youtu.be/hF6D1oACdsE


*💥નવું સિલીંગ કઈ રીતે કરવુ AB ગ્રીન પેપરસિલથી જુઓ વીડિયો*


*⬇️મતદાનનાં અંતે કરવાનું થતું સિલીંગ વીડિયો* તેમજ બે કલાકની ટકાવારી કાઢવા માટે ઉપયોગી માહિતી તેમજ ચૂંટણીલક્ષી ઉપયોગી માહિતી

👉 https://bit.ly/3XQ1r6q


*ચૂંટણી સાથે સંકળાયેલા તમામ કર્મચારી મિત્રો સુધી પહોંચાડશો*


ચૂંટણી લક્ષી કોઈપણ માહિતીની જરૂર હોય તો નીચેના ગ્રુપમાં મૂકી શકો છો⬇️

https://chat.whatsapp.com/BRBXgkZgfRqAdsWQ2yB1kY


*♦️મતદાન કેવી રીતે કરવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી*


👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://youtu.be/D1o9pua61OQ


*કર્મચારી મિત્રોએ મતદાન બાદ  (મતદાન પૂરું થયા બાદ)શું કરવું જુઓ તેની પણ માહિતી અહીં આપેલ છે*

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://youtu.be/D1o9pua61OQ


*ગુજરાતના તમામ મિત્રો સુધી પહોંચાડશો*


👍 *લોકશાહીના આ પવિત્ર અવસરને જરૂરથી ઉજવીએ અને મતદાન અવશ્ય કરીએ*


👍🔴 *આ વીડિયોને વધુમાં વધુ શેર કરો જેથી લોકહીત માં પ્રજાજન જાણી શકે કે મતદાન કેવી રીતે કરી શકાય અને આપણા કર્મચારી મિત્રોને આ દિવસે કામગીરીમાં સરળતા રહે*

આજના પ્રભાતિયાં સાંભળો.


https://youtu.be/_wSShTzj_wg

DiskDigger apps. FEATURES:

– 2 scan modes: fast scan and deep scan.


– Scan all storage as well as American state Card & internal storage.


– Fast, Performance.


– Support all types: jpg,jpeg,png.


– No ROOT.


– transfer your recovered files y to Google Drive, Dropbox, or send them via email.


Save the files to a distinct native folder on your device.

Undelete Photos With DiskDigger

Install the app DiskDigger picture Recovery from the Play Store. This is free for picture and video recovery; you simply need to pay if you would like to recover alternative sorts of files.
Launch the app and grant root permissions when prompted. You’ll currently see Basic Scan and Full Scan choices. Ignore the primary one, as it can only find low-res thumbnails of your images. Instead, focus on the Full Scan option.

Find your phone’s internal storage. This is normally the /data partition. Tap it, then opt for the kind of file you would like to look for (likely JPG and/or PNG). Tap OK to begin.

The app starts scanning like a shot, and shows you a thumbnail grid of everything it finds. It doesn’t simply show your deleted photos—it shows each image in your phone’s internal storage. It thus takes a while to complete.

To filter out some of the findings, tap the Settings icon. Set a bigger Minimum File Size—by selecting one,000,000, for instance, you’ll limit your results to images larger than a megabyte. You can also limit the date to a time near when the photos were taken.

DiskDigger can’t notice each deleted picture, and some might be corrupted. When it will notice those you would like, select them and tap Recover.

Choose where you want to save the file. You can save them to a particular app, or place them straight back to your camera folder. Choose the DCIM folder to do this. Click OK to save your photos, and you’re done.

Diskdigger App Download Link::::

Download Application: Click Here


Starting the App Diskdigger App : 

Using DiskDigger for Android is very simple. After launching the app, it'll show 2 options: "Basic scan" and "Full scan." The "full" scan practicality is out there solely on unmoving devices, whereas the "basic" practicality is available regardless of whether your device is rooted.

If your device is unmoving, the app ought to enable you to pick out the memory partition to scan. Your device's internal memory typically seems as "/data", and therefore the device's South Dakota card typically seems as "/mnt/sdcard" or one thing similar.

How diskdigger Filtering files

Pressing the "Options" button (gear icon) can enable you to filter the recoverable  files supported file size, and file sort. If you wish to impose a minimum size on the files shown, press the checkbox next to "Minimum file size", and enter the minimum variety of bytes below. By default, a minimum size is enabled once sick photos, to filtrate most alternative (non-photo) pictures that will air your device's memory (from browser cache, bitmaps from other apps, etc).
Saving files

DiskDigger provides 3 other ways for you to avoid wasting the recoverable  files: Save to associate degree app, Save to device, and FTP transfer, every that area unit mentioned below. To recover one or additional files, faucet the mark next to the recoverable  files you wish to recover, then faucet the "Recover" button within the prime toolbar.

Photo Recover Apps.


How to Recover Deleted photo


Undelet Photo for Mobile


Photo Recover tricks

No comments:

Post a Comment