Search This Website

Sunday 31 October 2021

ગાડી પર Fastag લાગેલું હોય તો ખાસ વાંચજો ક્યાંક મોટી પેનલ્ટી ન લાગે, જાણી લો નવો નિયમ

 તમારા કામનું / ગાડી પર Fastag લાગેલું હોય તો ખાસ વાંચજો ક્યાંક મોટી પેનલ્ટી ન લાગે, જાણી લો નવો નિયમministry of road transport દ્વારા Fastagની વેલિડિટી પાંચ વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે.

  • ગાડી લઈને નિકળતા પહેલા આ ખાસ વાંચજો 
  • પાંચ વર્ષ સુધી માન્ય હોય છે ફાસ્ટેગ 
  • ફાસ્ટેગ માટે વેલિડિટી નક્કી કરવામાં આવી 

તમારી ગાડીમાં લગાવવામાં આવેલું ફાસ્ટેગ વધુ જુનુ થઈ ગયુ હોય તો સમય રહેતા તમે તેને બદલી દો. કારણ કે વધુ જુનુ ફાસ્ટેગ લાગેલા વાહનોથી જો તમે કોઈ ટોલ પ્લાઝામાં જાઓ છો તો તે માન્ય નથી રહેતું. ત્યાં તમને સુવિધા મળવાની જગ્યા પર પેનેલ્ટી આપવી પડી શકે છે. માટે જો તમે ગાડી લઈને ફરવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યા છો તો ફાસ્ટેગની વેલિડિટી જરૂર તપાસી લો. 

માર્ગ પરિવહન મંત્રાલયે (Ministry of Road Transport) ફાસ્ટેગની એક વેલિડિટી નક્કી કરી છે. વેલિડિટી પુરી થયા બાદ ટોલ પ્લાઝા પર ફાસ્ટેગ માન્ય નહીં રહે. પરંતુ તમારૂ વાહન ફાસ્ટેગ વગરનું માનવામાં આવશે અને તમારે બે ઘણો ટોલ ટેક્સ ચુકવવું પડી શકે છે. તેની સાથે જ ટોલ પ્લાઝામાં તમારો સમય પણ બરબાદ થઈ શકે છે.

પાંચ વર્ષ સુધી માન્ય હોય છે ફાસ્ટેગ 
નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઈન્ડિયા (National Highway Authority of India Highway) અનુસાર ફાસ્ટેગની માન્યતા પાંચ વર્ષ રાખવામાં આવી છે. માર્ગ પરિવહન મંત્રાલયે ફાસ્ટેગની શરૂઆત વર્ષ 2016 નવેમ્બરથી કરી હતી. નવેમ્બરથી નવા વાહનોમાં ફાસ્ટેગ જરૂરી કરી દેવામાં આવ્યું હતું. એટલે કે 2016 નવેમ્બરથી શોરૂમમાંથી વેચાતી દરેક ગાડી પર કંપની દ્વારા ફાસ્ટેગ લગાવીને જ આપવામાં આવશે. ફાસ્ટેગથી પહેલું ટ્રાન્ઝેક્શન ડિસેમ્બરના પહેલા અઠવાડીયાથી શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું  હતું. એટલે જો તમે નવેમ્બર 2016માં ગાડી ખરીદી છે તો બે દિવસ બાદ તમારી ગાડીમાં લાગેલો ફાસ્ટેગ પાંચ વર્ષ જુનો થઈ જશે અને તમારે તેને સમય રહેતા બદલવાનો રહેશે. 

હવે વાહન માલિકને શું કરવાનું રહેશે? 
વાહનમાં લાગેલા પાંચ વર્ષ જુના ફાસ્ટેગને હટાવી લેવું જોઈએ. પરંતુ જો તમારૂ ફાસ્ટેગ બેન્ક એકાઉન્ટ સાથે લિંક છે અથવા ફાસ્ટેગમાં રૂપિયા છે તો તમારે સંબંધિત બેન્કમાં જવાનું રહેશે. ત્યાં બીજુ ફાસ્ટેગ લગાવવાનું રહેશે. તેની સાથે જ જુના ફાસ્ટેગમાં બચેલા રૂપિયાને નવા ફાસ્ટેગમાં ટ્રાન્સફર કરવાના રહેશે અને જુના ફાસ્ટેગને નષ્ટ કરવાનું રહેશે. જેથી તેનો કોઈ મિસયુઝ ન થઈ શકે.

The real nature of insurance is often confused. The word "insurance" is sometimes applied to a fund that is accumulated to meet uncertain losses. For example, a specialty shop dealing in seasonal goods must add to its price early in the season to build up a fund to cover the possibility of loss at the end of the season when the price must be reduced to clear the market. Similarly, life insurance quotes take into consideration the price the policy would cost after collecting premiums from other policyholders.


This method of meeting a risk is not insurance. It takes more than the mere accumulation of funds to meet uncertain losses to constitute insurance. A transfer of risk is sometimes spoken of as insurance. A store that sells television sets promises to service the set for one year free of charge and to replace the picture tube should the glories of television prove too much for its delicate wiring. The salesman may refer to this agreement as an "insurance policy." It is true that it does represent a transfer of risk, but it is not insurance.


An adequate definition of insurance must include both the building-up of a fund or the transference of risk and a combination of a large number of separate, independent exposures to loss. Only then is there true insurance. Insurance may be defined as a social device for reducing risk by combining a sufficient number of exposure units to make the loss predictable.


The predictable loss is then shared proportionately by all those in the combination. Not only is uncertainty reduced, but losses are shared. These are the important essentials of insurance. One man who owns 10,000 small dwellings, widely scattered, is in almost the same position from the standpoint of insurance as an insurance company with 10,000 policyholders who each own a small dwelling.


The former case may be a subject for self-insurance, whereas the latter represents commercial insurance. From the point of view of the individual insured, insurance is a device that makes it possible for him to substitute a small, definite loss for a large but uncertain loss under an arrangement whereby the fortunate many who escape loss will help to compensate the unfortunate few who suffer loss.


The Law of Large Numbers


To repeat, insurance reduces risk. Paying a premium on a home owners insurance policy will reduce the chance that an individual will lose their home. At first glance, it may seem strange that a combination of individual risks would result in the reduction of risk. The principle that explains this phenomenon is called in mathematics the "law of large numbers." It is sometimes loosely referred to as the "law of averages" or the "law of probability." Actually, it is but one portion of the subject of probability. The latter is not a law at all but merely a branch of mathematics.


In the seventeenth century, European mathematicians were constructing crude mortality tables. From these investigations, they discovered that the percentage of males and females among each year's births tended everywhere toward a certain constant if sufficient numbers of births were tabulated. In the nineteenth century, Simeon Denis Poisson gave to this principle the name "law of large numbers."


This law is based on the regularity of the occurrence of events, so that what seems random occurrence in the individual happening simply seems so because of insufficient or incomplete knowledge of what is expected to occur. For all practical purposes the law of large numbers may be stated as follows:


The greater the number of exposures, the more nearly will the actual results obtained approach the probable result expected with an infinite number of exposures. This means that, if you flip a coin a sufficiently large number of times, the results of your trials will approach one-half heads and one-half tails, the theoretical probability if the coin is flipped an infinite number of times.

No comments:

Post a Comment